Blog

Valná hromada klubu

V pátek 4. září od 18:00 ve střeleckém domě (SVČ Méďa – Dobrovského 281/16) se koná valná hromada klubu. Bude sloužit také jako tradiční schůzka s rodiči před novou sezónou. Prosíme všechny rodiče a členy nad 15 let o maximální účast, abychom byli usnášeníschopní. Předem děkujeme. Více informací se dozvíte v tomto příspěvku.

Program valné hromady

– prezentace, přivítání, volba funkcí pro valnou hromadu
– schválení nových stanov (vč. transformace obč. sdružení na spolek)
– volba členů výkonného výboru
– volba členů kontrolní komise
– ukončení valné hromady
– schůzka s rodiči bezprostředně po skončení VH

Nové stanovy

Předchozí verzi stanov nám před dvěma lety sestavila ostravská AK JUDr. Oldřicha Beneše, která se specializuje na sportovní právo. Nová verze, připravená advokátem, proto neprochází zásadními změnami. Klíčová je změna právní formy z občanského sdružení na spolek podle nového občanského zákoníku. Nově upraveno je také volební právo na valné hromadě: zatímco nyní volí zákonní zástupci za členy mladší 15 let, nově to bude až do 18 let věku. Příspěvky mladistvých hráčů nejčastěji platí rodiče a měli by tedy mít větší dohled nad fungováním klubu. Úpravou prošel i název nejvyššího představitele klubu. Vracíme se k označení „prezident“, které je ve sportovním prostředí obvyklejší.

Volba členů výkonného výboru

Tříčlenný statutární orgán klubu čeká v případě zvolení jedna změna. Za Marii Lhoťanovou navrhujeme do výkonného výboru Filipa Fňukala. Ten působí ve funkci sportovního manažera a od pracovně velmi vytížené ženy našeho šéftrenéra postupně převzal její dotační a účetní agendu. Máji moc děkujeme za spoustu skvělé práce pro náš klub! Návrh složení výkonného výboru: Tomáš Hradil, Štěpán Lhoťan, Filip Fňukal. Nově zvolený výkonný výbor následně zvolí prezidenta klubu, kandidátem je dosavadní předseda Tomáš Hradil.

Volba členů kontrolní komise

Také v návrhu nového složení kontrolní komise je jedna změna. Ta vychází z naší úvahy, aby v kontrolním orgánu měli své zastoupení dospělí hráči, rodiče a sponzoři (dosud v ní chyběli rodiče). Za hráče bude nominován Jiří Matušinský, za rodiče Milan Šulavík a za sponzory Tomáš Vaľočík. Aktualizace: Tomáš Vaľočík si účast v kontrolní komisi rozmyslel, Jiří Matušinský nakonec nebude moci být členem z pracovních důvodů. Za rodiče tak bude nominován Milan Šulavík, za sponzory Petr Ječmen a za hráče Martin Velička, který bude navržen jako předseda KK. Toto složení kontrolní komise je návrhem realizačního týmu oddílu. Chtěli bychom aby každé další složení KK bylo zcela nezávislé na klubovém vedení – rodiče, sponzoři a hráči by si své zástupce sami volili. Klíčovou kompetencí kontrolní komise je možnost svolání mimořádné valné hromady klubu s možností odvolat výkonný výbor.

Schůzka s rodiči

Z praktických důvodů bude valná hromada spojena se schůzkou s rodiči, kterou pořádáme vždy na začátku nové sezóny. Součásti budou informace o povinnosti absolvovat zdravotní prohlídku pro hráče hrající ligové soutěže.

Hlasovací právo

Jak již bylo uvedeno výše na této valné hromadě mají hlasovací právo zákonní zástupci (rodiče) dětí do 15 let a hráči už od 15 roku věku. Rodiče proto prosíme, aby s sebou na valnou hromadu vzali i florbalisty ročníku 2000 a starší.