Zásady ochrany osobních údajů

(informace pro subjekty údajů)

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „nařízení“)

 

Název:             FBC ORCA KRNOV, z.s.

IČ:                     26990466

Sídlo:                Partyzánů 1204/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsána:         spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L 13175

Zast.:                 Ing. Tomáš Hradil, prezident spolku

Kontakt:           Filip Fňukal, sportovní manažer, tel. 608 665 745, fnukal@orcakrnov.cz

(dále jen jako „správce osobních údajů“ nebo „správce“)

 

I. Správce osobních údajů

Správce je zapsaným spolkem, jehož hlavním účelem činnosti je pečovat o komplexní rozvoj sportovních, společenských a kulturních činností, zejména florbalu v obci Krnov a jeho okolí, vytvářet pro členy všestranné a rovnoprávné podmínky a vést tak především mládež, ale i ostatní občany, k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a komplexně a preventivně zabraňovat nežádoucím sociálně – patologickým jevům ve společnosti. Činnost správce může veřejnost sledovat například prostřednictvím oficiálních internetových stránek dostupných na www.orcakrnov.cz.

 

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti se svou činností správce osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů svých členů a jejich zákonných zástupců (rodiče):

Současně správce osobních údajů může zpracovávat v přiměřeném a zcela nezbytném rozsahu osobní údaje třetích osob, například sponzorů, smluvních partnerů, nebo jejich zaměstnanců. V tomto případě správce zpracovává následující osobní údaje:

III. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje členů spolku a jejich zákonných zástupců správce zpracovává pro tyto účely:

Účelem, tj. důvodem, proč správce zpracovává osobní údaje třetích osob, např. obchodních partnerů, jsou:

IV. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje svých členů z toho důvodu, že je to nezbytné pro splnění jeho právní povinnosti dle ust. §3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu je právním titulem zpracování „splnění právní povinnosti“ ve smyslu nařízení.

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje svých členů a jejich zákonných zástupců, jelikož je to nezbytné pro řádný výkon své činnosti, kdy bez těchto osobních údajů svých členů by smysl jeho existence dle stanov nemohl být naplněn. Z tohoto důvodu správce provádí zpracování na základě svého „oprávněného zájmu“ ve smyslu nařízení.

Správce zpracovává vybrané osobní údaje svých členů na základě jejich výslovného a dobrovolného souhlasu, přičemž tento souhlas byl udělen na samostatné listině, ve které jsou rovněž v souladu s čl. 13 nařízení uvedené podrobnosti o právech a povinnostech subjektů údajů poskytujících svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje svých sponzorů, obchodních partnerů a třetích osob z důvodu „splnění smluvní povinnosti“, „splnění právní povinnosti“ nebo na základě svého „oprávněného zájmu“, to vše ve smyslu nařízení.

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů členů spolku a jejich zákonných zástupců mohou být:

Příjemci osobních údajů sponzorů a obchodních partnerů mohou být:

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

VI. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje členů spolku budou podle ust. § 3a odst. 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanou vykonávat činnost, pro kterou byli u správce jako člen spolku přihlášeni.

Osobní údaje členů spolku a jejich zákonných zástupců zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce pro účel vedení evidence členské základy a s tím souvisejícími činnostmi budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanou vykonávat činnost, pro kterou byli u správce jako členové spolku přihlášeni.

Osobní údaje sponzorů a obchodních partnerů správce zpracovává po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech nebo po dobu, po kterou bude trvat smluvní vztah mezi správcem osobních údajů a tímto třetím subjektem. V odůvodněných případech je správce oprávněn osobní údaje zpracovávat i po ukončení smluvního vztahu, a to za účelem zajištění ochrany svých práv a oprávněných zájmů, a to po dobu nejvýše deseti let od ukončení spolupráce (s odkazem na promlčení dle ust. § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

VII. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se svými osobními údaji vůči správci následující práva:

VIII. Poučení subjektů údajů

Správce osobních údajů musí znát osobní údaje svých členů a jejich zákonných zástupců, a tyto zpracovávat, neboť v opačném případě by je nemohl přijmout za členy spolku. Z tohoto důvodu mají členové spolku a jejich zákonní zástupci povinnost osobní údaje na žádost nebo výzvu správce osobních údajů poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů zapříčiní, že správce osobních údajů nebude moci danou osobu nadále jako člena spolku evidovat, příp. jej za člena spolku přijmout.

Správce osobních údajů musí znát osobní údaje svých sponzorů a obchodních partnerů, a tyto zpracovávat, neboť v opačném případě by nemohl se sponzory a obchodními partnery navazovat obchodní a/nebo smluvní vztahy. Z tohoto důvodu tyto subjekty mají povinnost osobní údaje na žádost nebo výzvu správce osobních údajů poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů zapříčiní, že správce osobních údajů nebude moct s těmito subjekty vůbec vstoupit do smluvního vztahu, resp. nebude moci ničeho plnit.

Výše uvedená poučení se netýkají těch osobních údajů, které je správce oprávněn zpracovávat pouze na základě právního titulu „souhlasu“ subjektů údajů.

 

V Krnově dne 25. 5. 2018

 

FBC ORCA KRNOV, z.s.